2013/794/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 19. december 2013 om anerkendelse af Georgien i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende (meddelt under nummer C(2013) 9224) EØS-relevant tekst