TITJUR Sodemare i in. Wyrok Trybunału z dnia 17 czerwca 1997 r. # Sodemare SA, Anni Azzurri Holding SpA i Anni Azzurri Rezzato Srl przeciwko Regione Lombardia. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Tribunale amminstrativo regionale per la Lombardia - Włochy. # Swobodne świadczenie usług. # Sprawa C-70/95.