Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή και τη γνωστοποίηση της προσωρινής εφαρμογής της Διεθνούς Συμφωνίας του 1995 για το φυσικό καουτσούκ εξ ονόματος της Κοινότητας και των κρατών μελών της (υποβληθείσα από την Επιτροπή)