Rådets beslut (EU) 2019/1763 av den 4 oktober 2019 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i tekniska expertutskottet vid Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (Otif) vad gäller vissa ändringar av specifikationen för de nationella fordonsregistren och de enhetliga tekniska föreskrifterna – Telematikapplikationer för godstrafik (UTP TAF)