Решение (EС) 2019/1763 на Съвета от 4 октомври 2019 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комисията от технически експерти на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF) по отношение на някои изменения на спецификациите на националните регистри на превозните средства (НРПС) и единните технически предписания — телематичните приложения за товарни превози (ЕДП ТПТП)