Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/934 της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 2021 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αντιμετώπιση της κλασικής πανώλης των χοίρων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)