Kommissionens förordning (EU) 2020/1682 av den 12 november 2020 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter (Text av betydelse för EES)