2011/314/EU: Kommissionens beslut av den 12 maj 2011 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Drift och trafikledning i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionell trafik [delgivet med nr K(2011) 3099] Text av betydelse för EES