Mål T-297/15 P: Tribunalens dom av den 14 januari 2016 – Coedo Suárez mot rådet (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Disciplinåtgärder — Avsättning från tjänsten med minskning av invaliditetsersättningen — Ogillande av talan i första instans — Felaktig rättstillämpning — Motiveringsskyldighet)