Věc T-827/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2018 – Deutsche Telekom v. Komise „Hospodářská soutěž – Zneužití dominantního postavení – Slovenský trh s vysokorychlostními telekomunikačními službami – Přístup třetích podniků k ‚účastnickému vedení‘ dlouhodobého operátora na tomto trhu – Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 102 SFEU a článku 54 Dohody o EHP – Jediné a trvající protiprávní jednání – Pojem zneužití – Odepření přístupu – Stlačování marží – Výpočet stlačování marží – Kritérium stejně výkonného soutěžitele – Právo na obhajobu – Přičtení mateřské společnosti protiprávního jednání, kterého se dopustila její dceřiná společnost – Rozhodující vliv mateřské společnosti na obchodní politiku její dceřiné společnosti – Skutečný výkon – Důkazní břemeno – Výpočet pokuty – Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 – Samostatná pokuta uložená pouze mateřské společnosti z důvodu opakování protiprávního jednání a použití násobícího koeficientu pro účely odrazení“