Mål C-117/10: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 4 december 2013 — Europeiska kommissionen mot Europeiska unionens råd (Talan om ogiltigförklaring — Statligt stöd — Artikel 88.1 och 88.2 EG — Stöd som getts av Republiken Polen för inköp av jordbruksmark — Europeiska unionens råds befogenhet — Befintlig stödordning — Republiken Polens anslutning till Europeiska unionen — Stöd som getts före anslutningen — Lämpliga åtgärder — Två stödordningar som inte kan särskiljas — Förändrade omständigheter — Exceptionella omständigheter — Ekonomisk kris — Uppenbart oriktig bedömning — Proportionalitetsprincipen)