Sprawa C-489/10: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy — Polska) — postępowanie karne przeciwko Łukaszowi Marcinowi Bondzie (Wspólna polityka rolna — System płatności jednolitych — Rozporządzenie nr 1973/2004 — Artykuł 138 ust. 1 — Wykluczenie z pomocy w wypadku zgłoszenia nieprawdziwego areału — Charakter administracyjny lub karny tej sankcji — Zasada niekumulowania sankcji karnych — Zasada ne bis in idem)