Mål C-272/18: Domstolens dom (första avdelningen) av den 3 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof - Österrike) – Verein für Konsumenteninformation mot TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumsfonds mbH & Co KG (Begäran om förhandsavgörande – Område med frihet, säkerhet och rättvisa – Civilrättsligt samarbete – Tillämplig lag för avtalsförpliktelser – Reglerna om bolag omfattas inte av Romkonventionen och förordning (EG) nr 593/2008 (Rom I) – Förvaltningsavtal som ingåtts mellan en näringsidkare och en konsument och vars enda syfte är att förvalta en kommanditbolagsandel)