Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om fiske och fattigdomsbekämpning (KOM(2000) 724 - C5-0071/2001 - 2001/2032(COS))