Gemensam ståndpunkt (EG) nr 13/2002 av den 13 december 2001, antagen av rådet i enlighet med det i artikel 251 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angivna förfarandet, inför antagandet av Europaparlamentets och rådets rekommendation om genomförandet av en integrerad förvaltning av kustområden i Europa