YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa - ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning (COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)) Föredragande av yttrande: Cristian-Silviu Buşoi