Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2746/86 της Επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 1986 περί καθορισμού του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για τη δέκατη τέταρτη τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1659/86