ARVAMUS Esitaja: õiguskomisjon Saaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) kohta (COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)) Arvamuse koostaja: Kostas Chrysogonos