Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2017/1739 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2015