Ψήφισμα (ΕΕ) 2017/1739 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 27ης Απριλίου 2017, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Κυψέλες Καυσίμου και Υδρογόνο 2 για το οικονομικό έτος 2015