Υπόθεση 230/87: Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Value Added Tax Tribunal του Ηνωμένου Βασιλείου, με διάταξη της 16ης Ιουλίου 1987, στην υπόθεση Naturally Yours Cosmetics Limited κατά The Commissioners of Customs and Excise