Domstolens dom av den 1 augusti 2019 i mål E-7/18 Fosen-Linjen AS med stöd av Næringslivets Hovedorganisasjon mot AtB AS (Offentlig upphandling – direktiv 89/665/EEG – begäran om ersättning för utebliven vinst – överträdelsens allvar – principerna om likvärdighet och ändamålsenlighet)2019/C 378/07