Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 136/2014 της Επιτροπής, της 11ης Φεβρουαρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 582/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43 της 13ης Φεβρουαρίου 2014)