Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1583 av den 18 oktober 2018 om ändring av bilagorna I och II till beslut 2006/766/EG vad gäller import av musslor och fiskeriprodukter från Peru och Myanmar för användning som livsmedel [delgivet med nr C(2018) 6778] (Text av betydelse för EES.)