Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1583 z 18. októbra 2018, ktorým sa menia prílohy I a II k rozhodnutiu 2006/766/ES, pokiaľ ide o dovoz lastúrnikov a produktov rybolovu z Peru a Mjanmarska určených na ľudskú spotrebu [oznámené pod číslom C(2018) 6778] (Text s významom pre EHP)