Rådets beslut (EU) 2021/516 av den 22 mars 2021 om undertecknande på unionens vägnar av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesien enligt artikel XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen