Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 174/2002 av den 6 december 2002 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet