Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие „Чисто небе“ за финансовата 2011 година — Коригиращ бюджет № 3