Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9655 — HG/GA/Argus) (Text s významom pre EHP) 2020/C 98/04