Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9655 — HG/GA/Argus) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 98/04