Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1432 z dnia 14 lipca 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazw zmiennych dla dziedziny „korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych” dla roku odniesienia 2021 (Tekst mający znaczenie dla EOG)