Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/968 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2015, για τον καθορισμό των ποσοτήτων που πρέπει να προστεθούν στην ποσότητα που καθορίστηκε για την υποπερίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 412/2014 για τα αυγά, τα προϊόντα αυγών και τις αυγοαλβουμίνες καταγωγής Ουκρανίας