Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2205 av den 22 december 2020 om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 798/2008 vad gäller införande av Förenade kungariket och kronbesittningen Guernsey i förteckningen över tredjeländer, områden, zoner eller delområden från vilka fjäderfä och fjäderfäprodukter får importeras till eller transiteras genom unionen (Text av betydelse för EES)