Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens deltagande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och av fyra därtill hörande avtal (11902/2003 – KOM(2003) 439 – C5-0626/2003 – 2003/0160(AVC))