2014/864/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  28. novembra 2014 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v Nemecku [oznámené pod číslom C(2014) 9112] Text s významom pre EHP