BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden (COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)) Utskottet för industrifrågor, forskning och energi Föredragande: Zdzisław Krasnodębski