Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/531 z 27. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec, ako aj pre vaječný albumín