2006/421/EG: Beslut nr 4/JP/2005 av Gemensamma kommittén, inrättad genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Japan om ömsesidigt erkännande av den 14 mars 2006 om registrering av ett organ för bedömning av överensstämmelse inom ramen för sektorsbilagan om elektriska produkter