Rättelse av upplysningar om tidpunkten för ikraftträdande av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Albanien om allmänna principer för Republiken Albaniens deltagande i gemenskapsprogram (Denna text upphäver och ersätter den text som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning L 208 av den 11 augusti 2005. )