Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 40/2006 av den 10 mars 2006 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna