Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/2127 2020 m. gruodžio 16 d. kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/541 dėl patvirtintoms biržoms ir pripažintiems rinkos operatoriams Singapūre taikomos teisinės ir priežiūros sistemos lygiavertiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 600/2014 (Tekstas svarbus EEE)