Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1395 оd 10. rujna 2019. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Bosnu i Hercegovinu i Izrael te imena Republike Sjeverne Makedonije na popisu trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dopušten uvoz u Uniju i provoz kroz nju određenih proizvoda od peradi te o izmjeni obrasca veterinarskog certifikata za proizvode od jaja (Tekst značajan za EGP.)