Mål T-293/18: Tribunalens beslut av den 30 januari 2020 – Lettland mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring – Gemensamma fiskeripolitiken – Parisfördraget om Spetsbergen (Norge) – Möjlighet att fiska snökrabba i området runt Svalbard (Norge) – Förordning (EU) 2017/127 – Fartyg registrerade i unionen med tillstånd att fiska – Kvarhållande av ett lettiskt fartyg – Artikel 265 FEUF – Anmodan att vidta åtgärder – Kommissionens ståndpunkt – Rättsakt som inte ger upphov till bindande rättsverkningar – Avvisning)