Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 februari 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (COM(2013)0853 – C7-0430/2013 – 2013/0415(COD))