Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2006 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2006 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006 προκειμένου να συμπεριληφθεί η ετήσια δασμολογική ποσόστωση για τα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης καταγωγής Κροατίας