Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1524/2005 της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα I της συνθήκης