Държавна помощ — Португалия — Държавна помощ C 33/09 (ex NN 57/09 ex CP 191/09) — Преструктуриране на Banco Privado Português — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО (Текст от значение за ЕИП)