UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation (COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)) Ordfører for udtalelse: Martina Dlabajová