Rådets beslut (EU) 2016/1749 av den 17 juni 2016 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, med undantag av dess bestämmelser som omfattas av tredje delen avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt