Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4467 – Blackstone/PAI/United Biscuits) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES